Zasady udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz

małoletnim standardów do zapoznania się z nimi i ich stosowania


Standardy są dokumentem ogólnodostępnym. Standardy znajdują się:

1) w budynku podmiotu leczniczego na tablicy informacyjnej;

2) w recepcji oraz

3) na stronie internetowej podmiotu leczniczego pod adresem:

https://przychodnia-naskarpie.pl

Każdy małoletni lub przedstawiciel ustawowy małoletniego może otrzymać kopię. standardów dostępnych w recepcji do wglądu.

W oparciu o standardy opracowano ich wersję skróconą, zawierającą informacje istotne. dla małoletnich.