INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ” PRO-MED” SP. Z O.O.

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH
W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to ,że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Pro-med” sp. z o.o. os. Na Skarpie 6, 31-909 Kraków, odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny zgodny z obowiązującymi przepisami. NIP 678 27 84 041 Regon 357186666 Telefon:12-686-99-30


2. DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ „Pro-med.” Sp. z o.o. jest Aneta Olech. Kontakt odbywa się poprzez adres email: iod@przychodnia-naskarpie.pl lub listownie pod adresem siedziby .


3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu :

 • udzielenia świadczeń zdrowotnych
 • udostępnienia dokumentacji medycznej uprawnionym organom
 • rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia -nie dotyczy pacjentów komercyjnych
 • składania wymaganych sprawozdań
 • realizacji praw pacjenta
 • przekazywania informacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • w celu kontaktu z pacjentem – dotyczy pacjentów ,którzy wyrażą zgodę na kontakt
 • w celu kontaktu z apteką w uzasadnionych przypadkach- dotyczy pacjentów , którzy wyrażą zgodę na kontakt
 • wystawienia faktury Vat- dotyczy pacjentów, którzy wyrażą chęć otrzymania takiej faktury
 • realizacji świadczeń medycyny pracy – dotyczy pacjentów korzystających z usług Poradni Medycyny Pracy
 • analizy badań diagnostycznych
 • planowania leczenia wydawania zaświadczeń i orzeczeń o stanie zdrowia
 • koniecznych prac serwisu informatycznego


4. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW , JEŚLI ISTNIEJĄ
Odbiorcami przetwarzanych przez nas Państwa danych są:

 • inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
 • organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 • podmioty, o których mowa w art. 119 ust.1 I 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osoby wykonujące zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 • minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratury, lekarze sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowe komisje lekarskie oraz komisje lekarskie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległe Szefom właściwych Agencji;
 • osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania Innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art.67e ust.1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust.1
 • osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r.poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 • Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
 • biuro rachunkowe- dotyczy pacjentów , którzy wyrażą wole otrzymania faktury VAT
 • dostawca oprogramowania
 • serwis informatyczny
 • Inspektor Ochrony danych osobowych
 • serwis sprzętu medycznego
 • Komisja d/s zdarzeń medycznych
 • Urząd Wojewódzki w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli
 • Rzecznik Odpowiedzialności zawodowej
 • osoby upoważnione przez pacjenta
 • przedstawiciele ustawowi pacjenta


5. INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych , nie przekazujemy ich do Państwa Trzeciego.


6. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU
Państwa dane będą przez nas przechowywane przez okres:

 • Dokumentacja medyczna – 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
   • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
   • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 • Rejestr Udostępnionej Dokumentacji Medycznej – 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
 • Dokumentacja zbiorcza – 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
 • dane zawarte na Fakturach VAT – 5 lat, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług


7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
 • ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych wniesienia sprzeciwu
 • przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
 • skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy Wasze dane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.


8. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE:
W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Państwa numer PESEL będzie przetwarzany przez jego profilowanie. Oznacza to, że Administrator danych w dniu wizyty potwierdzi Państwa uprawnienia do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27sierpnia 2004 r.


9. DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH
W celu udzielenia świadczenia zdrowotnego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. obowiązkowe jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku noworodka PESEL matki , a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL -rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, data urodzenia, adres zamieszkania, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale umożliwi nam kontakt z Państwem w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego i konsultacji wyników badań. W celu wystawienia faktury VAT obowiązkowe jest podanie numeru NIP, na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli system profilujący Narodowego Funduszu Zdrowia nie potwierdzi Państwa uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanego ze środków publicznych, konieczne jest wypełnienie oświadczenia o prawie do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W takim przypadku obowiązkowe jest podanie numeru dokumentu tożsamości. W celu potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla osób ubezpieczonych i członków ich rodzin posiadających miejsce zamieszkania na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), obowiązkowe jest podanie numeru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do świadczenia zdrowotnego, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu , to możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.


10. KONTAKT I INFORMACJE
Nasze dane kontaktowe:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro-med sp. z o.o.
os. Na Skarpie 6
31-909 Kraków


Dane kontaktowe inspektora danych osobowych : iod@przychodnia-naskarpie.pl