Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro-med. Sp. z o.o. udziela świadczeń opieki zdrowotnej w formie teleporad zgodnie z Rozporządzeniem ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 1395) na podstawie poniższych zasad:

Informacje ogólne

 • Teleporady udzielają lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Teleporady udzielane są telefonicznie
 • Teleporady przeprowadzane są w warunkach gwarantujących poufność, zapewniając brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Rejestracja

 • Rejestracja na teleporady odbywa się na zasadach ogólnych tj. osobiście, przez osobę trzecią, telefonicznie przez rejestracje właściwych poradni
 • Aktualne numery telefonów do poradni znajdują się na stronie internetowej
 • W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, personel NZOZ Pro-med. Sp. z o.o. informuje pacjenta w każdy dostępny sposób (np. telefonicznie) o zmianie tego terminu.

Przeprowadzenie teleporady

 • W wyznaczonym terminie telefonicznie z pacjentem skontaktuje się osoba udzielająca świadczenia.
 • W przypadku braku kontaktu z pacjentem osoba udzielająca teleporady podejmie co najmniej trzy próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
 • Jeżeli po trzykrotnej próbie osoba udzielająca teleporady nie skontaktuje się z pacjentem wizyta zostanie usunięta i pacjent musi ponownie dokonać rejestracji.
 • Osoba udzielająca teleporady potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych osobowych o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgormadzonych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
 • Osoba udzielająca teleporady na podstawie przeprowadzonego badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej udziela świadczenia zdrowotnego i ustala czy teleporada jest wystarczająca dla zgłoszonego problemu zdrowotnego lub informuje pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady
 • W trakcie teleporady pacjent ma prawo zgłosić wolę osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 • W ramach teleporady lekarz może wystawić:
  1. e-receptę,
  2. e-skierowanie,
  3. e-zwolnienie,
  4. e-zlecenie na wyroby medyczne,
  5. zlecenie na badania dodatkowe w szczególności laboratoryjne lub obrazowe.
 • W trakcie wizyty lub po jej zakończeniu za pomocą wiadomości sms na podany numer telefonu kontaktowego, lekarz przekaże kod do wystawionej e-recepty, e-skierowania lub e-zlecenia na wyroby medyczne w celu ich realizacji.
 • W przypadku wystawienia zlecenia na badania laboratoryjne lub obrazowe należy zgłosić się po oryginał zlecenia do rejestracji przychodni.
 • Dzieci do 6 roku życia są przyjmowane przez lekarza wyłącznie osobiście. Teleporada jest dopuszczalna na wyraźną prośbę opiekuna prawnego dziecka, a fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

IKP to dostęp do historii udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, wystawionych receptach, zwolnieniach i skierowaniach. Każdy pacjent może zalogować się do konta poprzez stronę www.pacjent.gov.pl. Do zalogowania niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Odnośniki do stron internetowych dotyczących: